a

3 hozzászólás ehhez “Miért ?”

 • nandi írta:

  Miért ölték meg a zsidók Jézust?

  És miért üldözték tanítványait, híveit oly kegyetlenül?
  Ez a kérdés immár leíró jellegű; mára elvesztette vád-jellegét. Annak, ami megesett, így is, úgy is meg kellett történnie. Legkivált azért, mert mi is, mind a mai napig erősen rászorulunk a megváltásra, akárcsak Annás főpap és köre, amely az ítéletet meghozta, és az Urat Pilátus kezére adta…
  Kérdésünkre tömören így válaszolhatunk: Jézus nem felelt meg kortársai messiás-reményeinek. Milyen a jó Megváltó? A haszid történet szerint: „Valaki tréfából a rabbitól azt kérdezte: – Mi lesz a messiás? Igazhívő, vagy eretnek? – Azt hiszem, eretnek, válaszolta az, mert ha igazhívő lenne, az eretnekek nem hinnének neki, de az igazhitűek, akárkicsoda, hinni fognak neki.”
  Jézus olyannyira igazhívő volt, hogy számtalan csodája ellenére sem hittek benne, vagyis eretneknek tartották. A tudós farizeusok szerint az is volt, hiszen ők a mózesi rendelkezések aprólékos betartásával bíbelődtek, Jézus pedig azt tanította, hogy a szeretet törvényén áll, vagy bukik az egész. Pl.: a rituális tisztálkodás nem véd meg a bűntől, mert az belülről jön, a gonosz szívből, sőt, szombaton gyakorta gyógyított, ráadásul azt állította, hogy: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is.” (Mk 2. 27. skk.) …
  *
  Ők, a nép tiszteletreméltó vezetői ítélték el Nagycsütörtök éjszakáján és Nagypéntek hajnalán a Krisztust, majd Pilátustól a kivégzést kicsikarták. Gondoljunk bele, pl. az amúgy bizonyára istenfélő Kajafás helyzetébe: megölettelek, Uram!? Hogyan állhatott volna a nép elé ezzel a vallomással? Ő, és bármelyik utóda? …
  *
  Hogy mit kellett volna a Főtanácsnak, a főpapoknak kihirdetniük a Templomban? Beláthatatlan következményekkel járó politikai és teológiai döntéseket. Legelőször azt, hogy a júdaizmus a régi formájában, messiásvárásával okafogyottá vált. A Messiás eljött. Ám nem olyan Emberfia érkezett, amilyenre ők és a nép többsége számított; aki angyalseregeivel egykettőre megsemmisíti Rómát, és Jeruzsálem hatalmát kiterjeszti a világra, hanem olyan Krisztus jött el, aki nem helyettünk teremt holmi politikai-katonai Paradicsom-birodalmat, hanem szabadságra késztet bennünket. …
  És ennek az országnak a lakossága nem egy bizonyos nemzet lesz csupán, nem a választott nép, hanem mindenki, aki a Názáreti keresztjét fölveszi: tekintet nélkül nemére, társadalmi helyzetére, fajára, korábbi felekezetére. …
  *
  Ez a döntés természetesen a zsidóság többértelmű önföladását jelentette volna. A vezetők talán ezért nem vállalták az Új Szövetség megkötését. Üldözni kezdték a keresztény eretnekeket. Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk belső vitájukról, melynek során egy Gamáliel nevű farizeus ezt mondta: „Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe.” (ApCsel 5, 38-39)
  http://www.czakogabor.hu

 • nandi írta:

  erdély ma – Szent István koronája szemben a vörös csillaggal

  A názáreti ácslegény ezer csodát tett, még fel is támadt de egy olyat sem, amivel bárkinek ártott volna. Nem volt senki ellen. Benne isten az egész világot a keblére ölelte. Ezért nem testszik egyeseknek ma sem. Ahogy annak idején a zsidó főpapoknak sem…
  Izrael megteremte az üdvözítőt, de nem fogadta el. Jézus helyett nem születik másik Messiás. Nincs, nem lesz pótmegváltás. Az üdvösség mindenkié, nemcsak a magyaroké. (Czakó Gábor nyomán…)

  http://erdely.ma/dokumentum.php?id=114511&cim=szent_istvan_koronaja_szemben_a_voros_csillaggal

Hózzászólás írása

Be kell jelentkezned a hozzászólás írásához.