a

3 hozzászólás ehhez “Emberkísérlet”

 • nandi írta:

  PESTY FEKETE DOBOZ – rendőrattak – 2006
  http://www.youtube.com/watch?v=G0tM7l1N3PA

 • nandi írta:

  http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20110302-02144.pdf

  Ez a híres ellenállási záradék, mely alappillére lett történeti alkotmányunknak:
  „Hogyha pedig mi vagy utódaink valamelyike bármikor ezen rendeletünk ellen véteni akarnánk, álljon szabadságukban ezen levél erejénél fogva, minden hűtlenségi vétek nélkül, mind a püspököknek, mind más uraknak s az ország nemeseinek, öszvesen és egyenként, jelenleg és a jövőben nekünk és utódainknak ellenállani és ellenmondani örökre.”

  2004. december 5-e és 2006 ősze komoly tanulságokat hozott. Kiderült, hogy a nemzet szembefordítható legelemibb érdekeivel, és nincs olyan elitünk, mely élhetne egy ellenállási záradék adta jogokkal.

  Az új helyzet hét állítással jellemezhető: istentelenség, tömegesedés, pénzhatalom, személytelenség, nemzeti függetlenség elvesztése, felelőtlenség, a bolygó élő rendszerének rombolása.

  Jó az idegen szavakat anyanyelvünkön mondani: a magyar megmagyaráz. A szakrális magyarul szent.

  A folyamatok az „értéktelenségi törvény jegyében állnak”, miszerint minél közelebb áll valaki valamely érték előállításához, annál kevesebbet keres.
  A pénz az egyetlen piaci szereplő, mely az idővel nem veszít értékéből, hanem a kamatos kamat jóvoltából folyamatosan gyarapszik. Ez okból a Pénz a világ ura-istene lett, noha ő maga semmi. Elektronikus jel, a „bankrendszer fizetési ígérete” stb.

  4. A kor összes fontosnak tartott folyamata egyre személytelenebb a gyógyítástól
  az iskolán át a hivatalig. A gazdaságnak alárendelt világ eseményeinek főszereplője a részvénytársaság – societé anonyme. „Névtelenek társasága”, akár a kft., a bt. Kiemelkedik a „befektetői társaság”, mely a kor szívének tekinthető Tőzsdén szerencsejátékot űz a világ javaival, s a Pénz uraihoz tereli azokat. Mind ún. jogi személy, egyik mögött sincs megfogható, felelős tulajdonos.
  A Pénz igazi gazdái a földlakók előtt ismeretlenek.
  5. A nemzetközi nagyvállalatok, befektetői társaságok, alkalmi, spekulációs tőkecsoportosulások egyenként is erősebbek a világ bármelyik államánál, s birtokosaik a pénz önkényes mozgatásával, véleményipari túlhatalmukkal, a szabadalmak és szerzői jogok, a találmányok és műszaki eljárások tulajdonlásával stb. meghatározzák a világban zajló fő folyamatokat, miáltal egyre erősebben korlátozzák a nemzetállamok függetlenségét, mozgásterét.

  A helyzet erősen megfelel Jézus jóslatának, miszerint a Gonosz uralmát megelőzi az Evangélium egész világon való ismertsége (Mt 24,14), ugyanakkor a hitehagyás, teszi hozzá Szent Pál: „(…) előbb be kell következnie az elpártolásnak, és nyilvánvalóvá kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik, és mind a fölé, ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet, s azt állítja magáról, hogy Isten” (2Thessz, 2,3).

  Vesztésre ítéltetett, ám előtte megmutatja gonoszságát, s tőlünk vett erejét, hisz személytelensége folytán csak rajtunk keresztül, a mi eszünkkel és kezünkkel képes cselekedni
  (Jel 14,9).6

  „Az igazság megismerésére benső tisztaság nélkül nem jutunk”, tudjuk Szent Ágostontól, aki a mienkhez hasonló bűnöktől szenvedett.

  Ha ugyanis az alkotmányt, a törvényt, az intézményeket áthatja az isteni igazság, akkor abból csak akkor lesz élet, a szokás csak akkor csiszolja és szenteli, ha egybeesik az országlakók tisztességes túlnyomó! részének elveivel, szándékaival, jogérzékével, leginkább pedig életvitelével. Ha az isteni igazság életünkké-életemmé válik, akkor jön létre a jogkövetés, születik a vitás ügyekben „igazságos” ítélet.

  …a mai posztmodernnel szatócskodó esztéták ezért sem tudnak mit kezdeni az
  igazi művésszel, mondjuk Csontváryval, a népművészettel vagy Weöressel, mert lelki irányítójuknak, a piacnak (Jel 14,9) nincsen fogalma a Nagy Négyesről, márpedig minden műalkotás az igazságról, a jóról, a szépről, a szeretetről szól.

  Nyelvünk megmaradt, virul, sőt egymástól értéshatáron túli távolságokra került nyelvjárásokra sem bomlott, mint történt ez a németekkel, szlávokkal vagy éppen északi ugor rokonainkkal.

  … nincsen nyelvében szegény magyar. Tanúsítja ezt tanulatlan parasztok, pásztorok érzékletes, okos beszéde.

  Gondoljuk át a magyaráz, testvér, atyafi, tartozik szavaink jelentéseit! Közös a hit és a hű, a béke és béklyó, az etet és az étet gyökere is!

  „…tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség”

 • nandi írta:

  http://epa.oszk.hu/00300/00381/00139/czako.htm
  Ha összefoglaljuk a hunfalvyzmus lényegét, akkor a következők jönnek elő:

  1. a hangsúlyt a belhasonlítás, anyanyelvünk benső természetének elemzése helyett a külhasonlításra teszi, s ennek érdekében keményen tudománytalankodik;

  2. a finnugor rokonság igaz tényét abszolutizálva a sok százada vagy akár ezer éve följegyzett magyar szavakat sokkal későbbi és töredékes rokon nyelvek szavaiból vezeti le;

  3. tautologikus okoskodással ugor „ősnyelvet” kohol a rokon népek jobbára XIX. századi szavaiból, s ezeket nyelvünk alapszókincsének nyilvánítja;

  4. kirekeszti a magyar szókincsből azokat az élő szavakat, melyek a gyökrendből kifogástalanul levezethetők, ám kivesztek a rokon nyelvekből;

  5. kirekeszti a magyar szókincsből azokat a szavakat, melyek itthon hatalmas szócsaládok tagjai, ám idegen nyelvekben is előfordulnak, például kapa, lapát, szablya;

  6. megtagadja a magyar nyelv belső természetét, a gyökrendet tudományos cáfolat nélkül;

  7. szétszerkesztő: elhazudja nyelvünk belső összefüggéseit;

  8. párbeszédképtelen, bírálóit tudományon kívüli, elsősorban hatalmi eszközökkel küzdi le;

  9. zsarnokságot szervezett, mely ma már a társtudományok – történelem, régészet, néprajz, zenetudomány stb. – művelőit is gúzsba kötik;

  10. olyan nyelvtan tantárgyat kényszerít az iskolákra, melyből a tanulók nem ismerik meg anyanyelvük összefüggéseit, igazi természetét, amely nem találkozik alapvető nyelvi élményeikkel – amelyet így joggal utálnak.

Hózzászólás írása

Be kell jelentkezned a hozzászólás írásához.